NATJEČAJ: Potpora za ulaganje u opremu za 2014. godinu

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 12.05.2014. na svojim stranicama Natječaj po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2014. godinu.

Korisnici državne potpore mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:

a)    organizirani su kao trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva)

b)    u organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 1.7.2012.

c)    zapošljavaju minimalno 20 radnika (na 31. 3. 2014.)

d)    namjeravaju provedbu projekta modernizacije proizvodnog procesa ili projekt početnih ulaganja

Za provedbu ovog Operativnog programa predviđeno je ukupno 132.550.000,00 kuna.

Visina potpore po pojedinom poduzetniku može iznositi maksimalno 2.000.000,00 kuna, bez obzira na visinu opravdanih troškova.

Potpore se dodjeljuju za projekte koji će započeti nakon odobrenja potpore s rokom završetka najkasnije do 31.12.2015. godine.

Više informacija o natječaju pogledajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva.

Rok  za podnošenje prijava na natječaj istječe 11. lipnja 2014. godine.