Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama  sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Službenica za informiranje

Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Miholjačkom poduzetničkom centru LRA d.o.o., službenici za informiranje:

 • pisanim putem na adresu:

Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o.

Trg Ante Starčevića 1/I

31540 Donji Miholjac

 • putem elektroničke pošte: 

mpc.miholjac@gmail.com

 • telefaksom na broj: 

031/630-943

 • telefonom na broj: 

031/630-945

 • osobno na adresu :

Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o.

Trg Ante Starčevića 1/I

31540 Donji Miholjac

– radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

 •  službenica za informiranje:

Ivana Alšić, dipl. oec.

 • zamjenica službenice za informiranje:

Matea Hrupački, mag. oec.

Naknada za pristup informacijama

Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Izvješća

DOKUMENTI:

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
 3. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 4. Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade_troskova_dostave_informacije
 5. NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama
 6. NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije
 7. NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Skip to content