Povlastice

GRAD DONJI MIHOLJAC  UTVRDIO  JE  POSEBNE POGODNOSTI ZA INVESTITORE KOJI ULAŽU NA PODRUČJE INDUSTRIJSKE ZONE U

 • Greenfield investicije (zemljište je u vlasništvu Grada)
 •  Sklapa se ugovor o pravu građenja za rok do 3 godine, u kojem roku se mora izgraditi poslovni objekt,)
 • Nakon izgradnje objekta sklapa se kupoprodajni ugovor za zemljište )
 • Cijena zemljišta ovisi o brzini građenja:
  a. ako se objekt izgradi za 12 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja plaća se 1€/m²)
  b. ako se objekt izgradi za 24 mjeseca od sklapanja ugovora o pravu građenja plaća se 2€/m²)
  c. ako se objekt izgradi za 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja plaća se 3€/m²)
KOD GRADNJE OBRAČUNAVA SE KOMUNALNI DOPRINOS PREMA SLJEDEĆIM PARAMETRIMA:
prema m³ i to ovisi o veličini objekta, tako da što je objekt veći, cijena pada (od 10 – 1 kn/m³):
 • za poslovni objekt čiji obujam ne prelazi 1500 m³ plaćat će se 10,00 kn/m³)
 • za poslovni objekt obujma od 1501 – 2500 m³ plaćat će se 9,00 kn/m³)
 • za poslovni objekt obujma od 2501 – 4500 m³ plaćat će se 7,50 kn/m³)
 • za poslovni objekt obujma od 4501 – 6500 m³ plaćat će se 6,50 kn/m³)
 • za poslovni objekt obujma od 6501 – 8500 m³ plaćat će se 5,50 kn/m³)
 • za poslovni objekt obujma od 8501 – 10500 m³ plaćat će se 4,50 kn/m³)
 • za poslovni objekt obujma od 10501 – 13500 m³ plaćat će se 3,50 kn/m³)
 • za poslovni objekt obujma od 13501 – 16500 m³ plaćat će se 2,50 kn/m³)
 • za poslovni objekt obujma od 16501 – 19000 m³ plaćat će se 1,50 kn/m³)
 • za poslovni objekt čiji obujam prelazi 19001 m³ plaćat će se 1,00 kn/m³)
 • poduzetnici su oslobođeni plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja prava građenja

VISINA VODNOG DOPRINOSA ODREĐENA JE POSEBNOM UREDBOM O VISINI VODNOG DOPRINOSA po jedinici prikazanoj u tablici kako slijedi:

Tarifni broj Osnovica Jedinica Zona B
1. Poslovne prostorije, osim proizvodnih pogona m3 60 kn
2. Stambene građevine za stalno stanovanje m3 40 kn
3. Stambene građevine za povremeno stanovanje m3 50 kn
4. Objekti društvenog standarda i religijski objekti m3 15 kn
5. Proizvodni pogoni m3 15 kn
6. Prometnice m2 2 kn
7. Produktovodi m1 10 kn
8. Telekomunikacijske kanalizacije m1 20 kn
9. Otvorene poslovne građevine m2 30 kn
10. Druge otvorene građevine m2 15 kn
Skip to content