Natječaj za građevinsku parcelu

Published by MPC LRA on


POLOŽAJ GRAĐEVINSKE ČESTICE 1119/6 PRIKAZAN JE NA KARTI CRVENOM BOJOM

Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina Grada Donjeg Miholjca raspisalo je natječaj za jednu građevinsku parcelu u Industrijskoj zoni “Janjevci”. Prema posebnim uvjetima, koji su utvrđeni za ovu parcelu, njena namjena je izgradnja industrijskog pogona za prehrambenu industriju. Kako je u tom dijelu locirana prehrambena industrija, tako je i za ovu parcelu utvrđena ista namjena. Parcela je veličine preko 1 ha i nalazi se rubno uz zaobilaznicu Grada Donjeg Miholjca.
Natječaj je otvoren do utorka 11. siječnja 2011. i svi podaci o natječaju mogu se dobiti u Miholjačkom poduzetničkom centru.

——————————– Tekst natječaja —————————-

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
POVJERENSTVO ZA DAVANJE U
ZAKUP I PRODAJU NEKRETNINA

Klasa:944-01/11-01/01
Ur. Broj: 2115/01-03-11-01
D.Miholjac, 03. siječnja 2011.
Na temelju članka 391. stavak 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 9/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 ) i Zaključka Gradonačelnika od 30. prosinca 2010. godine Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina, objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
ZA DAVANJE PRAVA GRAĐENJA I PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI «JANJEVCI» PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodno osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Industrijskoj zoni «Janjevci» Donji Miholjac.

1. Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta uz prethodno osnivanje prava građenja provodi se za slijedeću nekretninu uz početne iznose:

NEKRETNINE U K.O. DONJI MIHOLJAC z.k.ul.br. 2553

k.č.br. 1119/6 oranica Industrijska zona „Janjevci“ u površini 10.313 m2
– početni iznos 228.950,00 kn

II UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, koje imaju registriranu djelatnost (obrtnici, trgovačka društva, zadruge, obiteljska gospodarstva).
Namjena navedenog građevinskog zemljišta je za izgradnju poslovnih objekata, a pobliže odredbe o vrsti poslovnih objekata utvrđene su prostorno-urbanističkom dokumentacijom Industrijske zone «Janjevci».
Natjecatelji u javnom natječaju prihvaćaju slijedeće uvjete iz ovog natječaja:
– da će prije sklapanja kupoprodajnog ugovora sklopiti ugovor o pravu građenja,
– da će se ugovorom o pravu građenja utvrditi obveza stjecatelja ovog prava da na građevinskom zemljištu izgradi poslovni objekt u roku do tri godine,
– da se ugovor o pravu građenja može zamijeniti kupoprodajnim ugovorom i prije isteka roka od tri godine pod uvjetom da se poslovni objekt izgradi prije isteka roka,
– ukoliko stjecatelj prava građenja ne izgradi objekt u roku do tri godine, dužan je Gradu vratiti građevinsko zemljište bez naknade,
– da će za vrijeme korištenja prava građenja stjecatelj ovog prava platiti godišnju naknadu gradu u visini 2,00 kn po m2,
– da će se ugovorom o pravu građenja utvrditi kupoprodajna cijena postignuta na ovom javnom natječaju, koja će biti predmet kupoprodajnog ugovora,
– da će ugovor o pravu građenja imati značaj kupoprodajnog predugovora, ako se izvrše sve obveze predviđene ugovorom o stjecanju prava građenja,
– da će Grad kao osnivač prava građenja dozvoliti stjecatelju prava građenja da to pravo upiše u vlastovnicu novoosnovanog z.k. uloška, a Grad će u svom z.k.ulošku voditi to kao teret,
– da će se kupoprodajnim ugovorom utvrditi način plaćanja kupoprodajne cijene sukladno uvjetima utvrđenim Odlukom o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju za kupovinu nekretnina uz prethodno zasnivanje prava građenja na nekretninama iz točke I.1. imaju fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju slijedeće posebne uvjete natječaja:

Na k.č.br. 1119/6:
– da će na navedenom građevinskom zemljištu izgraditi poslovni objekt namjenjen za proizvodnju prehrambenih proizvoda,
– da će investirati u proizvodne objekte u kojima će se otvoriti najmanje 10 novih radnih mjesta,

Za kupovinu predmetne građevinske čestice utvrđuje se pravo prvokupa u korist susjeda koji graniče sa navedenom česticom. Pravo prvokupa omogućava korisniku ovog prava, ukoliko nije ponudio najviši iznos na ovom natječaju, da prihvati najviše ponuđenu cijenu i time ostvari svoje pravo.

Pisane ponude za javni natječaj dostavljaju se Povjerenstvu za davanje u zakup i prodaju nekretnina Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u zatvorenom omotu s naznakom: «Ponuda za javni natječaj-Industrijska zona». Ponude se predaju na urudžbeni zapisnik u prijamnom uredu Grada Donjeg Miholjca.

Natjecatelji su dužni ponudu podnijeti na pisanom obrascu, te navesti
1. ime i prezime, odnosno naziv natjecatelja, JMBG ili MB
2. adresu,
3. oznaku i broj katastarske čestice te površinu
4. ponuđeni iznos prodajne cijene
5. pismo namjere u kojem će navesti plan izgradnje, namjenu poslovnog objekta i broj zaposlenih
6. presliku obrtnice ili izvod iz trgovačkog registra za registrirane poduzetnike
7. domovnicu za fizičke osobe
8. dokaz da su izmirili sve obveze prema gradskom proračunu
9. dokaz da su uplatili jamčevinu za k.č.br. 1119/6 u iznosu 3.816,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Donjeg Miholjca broj 2500009-1808600006 s pozivom na broj 22 7706-OIB.
Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati.
Natjecatelju koji uspije u natječaju uplaćena jamčevina uračunava se u ukupan iznos ponudbene prodajne cijene. Natjecateljima koji ne uspiju u javnom natječaju uplaćena jamčevina će se vratiti, dok u slučaju odustajanja, natjecatelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koju uz ispunjenje uvjeta natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne cijene nekretnine. Ponude koje ne ispunjavaju sve uvijete iz natječaja smatrat će se nepotpune.

Najpovoljniji natjecatelj preuzima sve zakonske obveze koje proizlaze iz temeljem sklopljenih ugovora.

III PROVEDBA JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj za primanje ponuda otvoren je od 03. siječnja 2011. godine do 11. siječnja 2011.
Nakon provedenog natječaja Povjerenstvo između prispjelih ponuda zaključkom utvrđuje uspjeh natjecatelja javnog natječaja.
Ako natjecatelj koji je uspio u natječaju odustane od svoje ponude, povjerenstvo može odlučiti da se ugovor sklopi s drugim natjecateljem, koji se natjecao i koji je ispunio uvijete iz natječaja.
Ostvarenje prava prvokupa rješavat će se sukladno odredbama iz točke II ovog natječaja.

IV SKLAPANJE UGOVORA

Najpovoljniji natjecatelji dužni su u roku 8 dana od dana primitka zaključka Povjerenstva sklopiti kupoprodajni ugovor, odnosno ugovor o pravu građenja s gradom Donji Miholjcem.
Sve obavijesti u svezi ovog javnog natječaja, kao i potrebiti obrasci mogu se dobiti u Miholjačkom poduzetničkom centru ili na telefon 630 944.

POVJERENSTVO ZA DAVANJE U

ZAKUP I PRODAJU NEKRETNINA


MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content