Objavljen natječaj za građevinske parcele

Published by MPC LRA on

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
POVJERENSTVO ZA DAVANJE U
ZAKUP I PRODAJU NEKRETNINA
Klasa:944-01/10-01/3

Ur. Broj: 2115/01-03-10-02
D.Miholjac, 11. veljače 2010.
Na temelju članka 391. stavak 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 9/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 ) i Zaključka Gradonačelnika od 28. siječnja 2010. godine Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina, objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI „JANJEVCI III“ PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodno osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Industrijskoj zoni «Janjevci» Donji Miholjac.
Ugovor o zasnivanju prava građenja je uvjet za sklapanje kupoprodajnog ugovora kojem će se u potpunosti urediti imovinsko-pravni odnosi između Grada Donjeg Miholjca i novog stjecatelja prava građenja, odnosno kupca.
Javni natječaj provodi se za slijedeće nekretnine uz početne iznose:
NEKRETNINE U K.O. DONJI MIHOLJAC z.k.ul.br. 2940 : 1. kčbr. 2380/3 pašnjak u mjestu površine 1.071 m2
– Početni iznos 23.455,00 kuna
2. kčbr. 2192 oranica u površini 15589 m2
– Početni iznos 341.399,00 kuna
II UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, koje imaju registriranu djelatnost (obrtnici, trgovačka društva, zadruge, obiteljska gospodarstva).
Namjena navedenih građevinskih zemljišta je za izgradnju poslovnih objekata, a pobliže odredbe o vrsti poslovnih objekata utvrđene su prostorno-urbanističkom dokumentacijom Industrijske zone «Janjevci».
Natjecatelji u javnom natječaju prihvaćaju slijedeće uvjete iz ovog natječaja:
– da će prije sklapanja kupoprodajnog ugovora sklopiti ugovor o pravu građenja na k.č. na kojoj su uspjeli u natječaju,
– da će se ugovorom o pravu građenja utvrditi obveza stjecatelja ovog prava da na građevinskom zemljištu izgradi poslovni objekt u roku do tri godine,
– da se ugovor o pravu građenja može zamijeniti kupoprodajnim ugovorom i prije isteka roka od tri godine pod uvjetom da se poslovni objekt izgradi prije isteka roka,
– ukoliko stjecatelj prava građenja ne izgradi objekt u roku do tri godine, dužan je Gradu vratiti građevinsko zemljište bez naknade,
– da će za vrijeme korištenja prava građenja stjecatelj ovog prava platiti godišnju naknadu gradu u visini 2,00 kn po m2,
– da će se ugovorom o pravu građenja utvrditi kupoprodajna cijena postignuta na ovom javnom natječaju, koja će biti predmet kupoprodajnog ugovora,
– da će ugovor o pravu građenja imati značaj kupoprodajnog predugovora, ako se izvrše sve obveze predviđene ugovorom o stjecanju prava građenja,
– da će Grad kao osnivač prava građenja dozvoliti stjecatelju prava građenja da to pravo upiše u vlastovnicu novoosnovanog z.k. uloška, a Grad će u svom z.k.ulošku voditi to kao teret,
– da će se kupoprodajnim ugovorom utvrditi način plaćanja kupoprodajne cijene sukladno uvjetima utvrđenim Odlukom o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta.
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju za kupovinu nekretnina iz ovog natječaja imaju fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju slijedeće posebne uvjete natječaja za svaku građevinsku parcelu:
1. za k.č.br.2380/3 površine 1071 m2 mogu se natjecati investitori:
– koji će investirati u izgradnju objekata za prodaju i skladištenje građevinskog materijala,
– koji će pored kupoprodajne cijene predmetne parcele snositi troškove pribavljanja lokacijske dozvole
2. za k.č.br.2192. površine 15589 m2 mogu se natjecati investitori:
– koji će investirati u izgradnju objekata za skladištenje, doradu i čuvanje poljoprivrednih proizvoda,
– koji će realizacijom investicije direktno zaposliti nove radnike,
– prednost imaju investitori koji graniče sa predmetnom k.č i bave se poljoprivrednom proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda
Pisane ponude za javni natječaj dostavljaju se Povjerenstvu za davanje u zakup i prodaju nekretnina Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u zatvorenom omotu s naznakom: «Ponuda za javni natječaj-Industrijska zona». Ponude se predaju na urudžbeni zapisnik u prijamnom uredu Grada Donjeg Miholjca.
Natjecatelji su dužni ponudu podnijeti na pisanom obrascu, te navesti
1. ime i prezime, odnosno naziv natjecatelja, JMBG ili MB
2. adresu,
3. oznaku i broj katastarske čestice te površinu
4. ponuđeni iznos prodajne cijene
5. pismo namjere u kojem će navesti plan izgradnje, namjenu poslovnog objekta i broj zaposlenih
6. presliku obrtnice ili izvod iz trgovačkog registra za registrirane poduzetnike
7. domovnicu za fizičke osobe
8. dokaz da su izmirili sve obveze prema gradskom proračunu
9. dokaz da su uplatili jamčevinu:
a. za k.č.br. 2380/3 u iznosu 391,00 kunu,
b. za k.č.br. 2192 u iznosu 5.690,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Donjeg Miholjca broj 2393000-1808600006 s pozivom na broj 22 7706-JMBG (fizičke osobe) odnosno 22 7706-MB (pravne osobe).
Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati. Natjecatelju koji uspije u natječaju uplaćena jamčevina uračunava se u ukupan iznos ponudbene prodajne cijene. Natjecateljima koji ne uspiju u javnom natječaju uplaćena jamčevina će se vratiti, dok u slučaju odustajanja, natjecatelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koju uz ispunjenje uvjeta natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne cijene nekretnine. Natjecatelj koji ima prednost na kupovinu po ovom ugovoru, ako nije ponudio najvišu cijenu, može prihvatiti najviše ponuđenu cijenu radi stjecanja prednosti u natječaju.
Najpovoljniji natjecatelj preuzima sve zakonske obveze koje proizlaze temeljem sklopljenih ugovora.
III PROVEDBA JAVNOG NATJEČAJA
Javni natječaj za primanje ponuda otvoren je od 11. veljače 2009. godine do 19. veljače 2010. godine.
Otvaranje ponuda održat će se 22. veljače 2010. u gradskoj vijećnici Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/1.
Nakon provedenog natječaja Povjerenstvo između prispjelih ponuda zaključkom utvrđuje uspjeh natjecatelja javnog natječaja.
Ako natjecatelj koji je uspio u natječaju odustane od svoje ponude, povjerenstvo može odlučiti da se ugovor sklopi s drugim natjecateljem, koji se natjecao i koji je ispunio uvijete iz natječaja.
IV SKLAPANJE UGOVORA
Najpovoljniji natjecatelji dužni su u roku 8 dana od dana donošenja odluke na Povjerenstvu sklopiti kupoprodajni ugovor s gradom Donji Miholjcem.
Sve obavijesti u svezi ovog javnog natječaja, kao i potrebiti obrasci mogu se dobiti u Miholjačkom poduzetničkom centru ili na telefon 630 944.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content